Informace o terapii

Moje východiska

Při společné práci vycházím ze základů psychologie zdraví, která nachází a podporuje přirozené sebeúzdravné procesy v člověku. Věnuji se existenciálně orientované daseinsanalytické psychoterapii. To znamená, že práce probíhá v dialogu mezi klientem a terapeutem. Terapeut nehodnotí klienta, neposkytuje rady a podává minimum interpretací týkajících se klientova chování a prožívání. Ve vzájemném vztahu podporuje svobodu a autonomii. Poskytuje bezpečný prostor pro vyjádření jakýchkoli pocitů a prožitků k jakýmkoliv osobám ať už prožitých v minulosti, prožívaných v současnosti anebo v terapeutickém vztahu.  Nechává klienta být takovým jakým ve skutečnosti je a pracuje s možnostmi, které klient v životě má. 

Zahájení terapie

V průběhu prvních setkání (obvykle tří) mapujeme situaci a potřeby klienta. Terapeut seznamuje klienta s pravidly terapie. Současně se klient i terapeut rozhodují, zda vstoupí do dlouhodobé spolupráce.

Průběh terapie

Klient o sobě hovoří tak, jak ho v danou chvíli napadá. Otevřeně vyjadřuje všechny myšlenky a pocity. I takové, o kterých není snadné hovořit. Velmi důležitá je upřímnost a vzájemná důvěra. Klient popisuje události a prožitky z minulosti a ze současnosti. Dialog probíhající mezi klientem a terapeutem směřuje k hledání příčin klientových problémů v kontextu jeho života a k jejich porozumění. Hledáme způsob, jak zvládnout dlouhodobé krize či opakující se problémy. Psychoterapeutická práce se odehrává ve vztahu mezi klientem a terapeutem o kterém se v terapii také hovoří. Sezení nekončí souhrnem či komentářem terapeuta. Terapeut nedává rady ani doporučení. Odpovědnost za vlastní život a rozhodování o něm je ponechána plně na klientovi samotném.

Ukončení terapie

Ukončení terapie je důležitou součástí celého terapeutického procesu. Není vhodné terapii končit při prvních myšlenkách na konec terapie. Naopak je nutné o těchto myšlenkách hovořit a nenechat si je pro sebe. Pokud se klient s terapeutem domluví na ukončení terapie, je dobré nechat proběhnout ještě několik závěrečných sezení. Je důležité mít dostatek času na uzavření terapie a na rozloučení.

Důvěrnost informací a dokumentace

Informace o klientech nesděluji nikomu ani nejbližším příbuzným. Nevedu formální zdravotnickou dokumentaci. Informace o klientech jsou důvěrné. Terapeut je vázán mlčenlivostí. Svou práci konsultuji na supervizích s maximálním respektem k pravidlu o mlčenlivosti. Ta může být porušena při povinnosti oznámit nebo překazit trestný čin (§ 367 a § 368 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů).